Welkom bij N.S.Z.V. De Loefbijter!

Beste {Naam (Voornaam):2.3} {Naam (Tussenvoegsel):2.4}  {Naam (Achternaam):2.6},

Leuk dat je lid bent geworden van de N.S.Z.V. de Loefbijter. Je inschrijving is verstuurd naar het bestuur. Hieronder vind je een kopie van jou inschrijving.

Met vriendelijke groet,

De websitecommissie

Ondergetekende,

{Naam (Voornaam):2.3} {Naam (Tussenvoegsel):2.4}  {Naam (Achternaam):2.6}

{Adres (Straat + huisnummer):5.1}

{Adres (Stad):5.3} {Adres (Postcode):5.5}

Telefoonnummer 1: {Telefoonnummer 1:7}

Telefoonnummer 2: {Telefoonnummer 2:8}

Geboortedatum: {Geboortedatum:9}

Email: {E-mailadres:10}

Maat T-shirt: {T-shirt maat:22}

Sportkaartnummer: {Sportkaartnummer:12}

Universiteit/hoge school: {Universiteit/hoge school:23}{Waar zit je dan wel?:15}

Studiejaar: {Studiejaar:16}

Verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst {Verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst (aankruisen wat van toepassing is)::20} te worden van N.S.Z.V. De Loefbijter en zich te houden aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het lidmaatschap blijft aan het einde van het verenigingsjaar automatisch een actief lidmaatschap. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden bij de abactis voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Dit geldt tevens voor overschakeling van actief lid naar passief lid of het reünist schap.

Zeilervaring:

{Zeilervaring::25}

Voor het gemak van onze leden zal er bij De Loefbijter zoveel mogelijk met incasso worden gewerkt. Ieder lid zal daarom deze overeenkomst moeten ondertekenen waarbij je dan akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

  • Jaarlijks wordt medio oktober je contributie automatisch afgeschreven.
  • Resterende werkactie-uren van vorig verenigingsjaar worden afgeschreven medio november.
  • Deze incasso-overeenkomst betreft alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot: contributie, werkactie-uren, activiteiten en openstaande schulden.
  • Deze incasso-overeenkomst wordt ontbonden na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Openstaande schulden kunnen wel na beëindiging van lidmaatschap geïncasseerd worden.
  • Wanneer blijkt dat om enige reden het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het bedrag met €6,50 administratiekosten worden verhoogd.

Rekeningnummer (IBAN): 

{Rekeningnummer (IBAN):18}

Commissie voorkeur:

{Commissie voorkeur:27}

Datum: {date_dmy}